Paper ID Title Authors First author email Type Uploaded Registration Payment
1570846584 Cost-Effective Elderly Fall Detection With Symmetry Transformer Networks Li Bing; Wei Cui; Yanru Chen; Joey Tianyi Zhou; Zhenghua Chen; Yuli Li; Min Wu Li_Bing@ihpc.a-star.edu.sg Regular Research Paper
1570847211 Modeling and Analysis of Directional Clustered Backscatter Communications in IoT Systems Qiu Wang; Yong Zhou qwang@cumt.edu.cn Regular Research Paper
1570846604 Research on Regional Water Resources Classification Algorithm Based on Improved Deep Residual Network Yan Xu xuyan@scujcc.edu.cn Regular Research Paper
1570845955 Transfer Route Recommendation for Metro Systems Based on Multi-Source Data Fusion Tailan Yuan; Wen Xiong tailanyuan@user.ynnu.edu.cn Regular Research Paper
1570851868 Weak-Supervised Anomaly Merchant Detection for Online-To-Offline Logistics Business Shijie Xu; Weijian Zuo; Baoshen Guo 220204626@seu.edu.cn Regular Research Paper
1570852276 Efficient Checkpoint Under Unstable Power Supplies on NVM Based Devices Jialin Liu; Edwin Sha; Qingfeng Zhuge; Rui Xu; Yuhong Song 51205901040@stu.ecnu.edu.cn Regular Research Paper
1570844171 Capacity Bounds and Achievable Rates of Visible Light Communications for Future Smart City Xin Hu; Xiong Deng; Wenxiang Fan; Ziqiang Gao; Yixian Dong; Yanbing Yang vicenthuxin@icloud.com Regular Research Paper
1570857914 Dynamic Key-Value Memory Network by Considering Forgetting Mechanism and Multiple Features for Knowledge Tracing Meiyan Qu; Yuxia Lei; Chen Lei; Xiaowen Zhang; Shi Wang my_qu06@126.com Regular Research Paper
1570853508 Multi-Source Privacy Protection Subject-Independent EEG Emotion Classification Yingodng Wang; Qingfeng Wu 24320170155334@stu.xmu.edu.cn Regular Research Paper
1570857974 RDA-Unet: A Retrieval Model for Radar Composite Reflectivity Factor From Himawari-8 Observations Zhengyong Jin; Huichao Lin; Xiaolong Xu j1669903129@163.com Regular Research Paper
1570846905 A Simulation Study of Community Renewal in the Perspective of Evolutionary Game and Urban Governance Youmei Zhou; Hao Lei; Jingjing Chen youmeizhou@icloud.com Regular Research Paper
1570846797 SDAOC: A Smart-Contract Based DAO Crowdfunding Framework for Charity Hanyang Zhang; Yuanyuan Zhang; Yufei Li; Teng Li; Liangyin Chen zhanghanyang@stu.scu.edu.cn Regular Research Paper
1570857540 A Novel Deep Forgery Video Detection Method Based on rPPG Signal of Green Channel Panpan Wang; Shujuan Wang; Guoqing Sun; Zhichao Lian wpp_css@njust.edu.cn Regular Research Paper
1570852450 JADD-GAN: A Joint Attention Generative Adversarial Data Fusion Network for Object Detection and Tracking Guoxia Xu; Hao Wang; Chunming He; Meng Zhao; Hu Zhu gxxu.re@gmail.com Regular Research Paper
1570855038 Binary Gaussian Mask Weighted Joint Dynamic and Static Guided Discriminative Correlation Filter for Visual Tracking Zhiwen Xiao; Xiaodan Hu; Hu Zhu 1220013801@njupt.edu.cn Regular Research Paper
1570854835 Solar Irradiance Forecasting Utilizing Distributed and Federated Learning Hao Zhang; Ke Yan 1305635006@qq.com Regular Research Paper
1570858072 Analysis of Chinese Traditional Opera Based on the Western Music Genre Classification Methods Yue Li; Zhengwei Peng; Ying Liufu; Guanghao Li; Huanyan Zhu liyue@scut.edu.cn Regular Research Paper
1570857399 Towards Automatic Spatial Activation Concept-Based Explanations Lu Liu; Zhichao Lian; Nan Liu; Youwei Li liulul@njust.edu.cn Regular Research Paper
1570857525 Service Recommendations Under the Smart City Wenzhuang Fan; Fei Dai; Xiangqian Li; Shaoqi Ding wenzhuangfan1@gmail.com Regular Research Paper
1570856936 Ellipsoid Pricing Based Budget-Constraint Incentives for Noisy Crowdsensing Jiajun Sun sunjj0312@163.com Regular Research Paper
1570843883 WiNum: Keyboard Number Key Recognition Using WiFi Signal HaoTian Duan; HaiXia Wang; HuiBin Liang; Zhe Cui; JianZheng Shen 202082080034@sdust.edu.cn Research Paper
1570850400 Optimization of Public Bus Scheduling Using Real-Time Online Information Teng Hei Ho; Ke Wang; Man Xu; Chan-Tong Lam; Benjamin Ng p1604811@mpu.edu.mo Research Paper
1570857987 ST-ConvLSGRU: A Radar Echo Extrapolation Method Based on LSTM and GRU Hailang Cheng; Mengmeng Cui; Xu Xiaolong 20211249396@nuist.edu.cn Research Paper
1570853571 Research on Intelligent Platform of Full Data and Scenario Simulation for the Smart Community Under the Concept of Social Health Youmei Zhou youmeizhou@icloud.com Research Paper
1570858104 Towards Planning Package Delivery Paths by Exploiting the Crowd of Private Cars Hejing Nie; Yiping Wen; Tiancai Li; Sipeng OuYang; Muyang Tian niehejing826@163.com Research Paper
1570851988 Accurate and Secure Localization Framework for Train Network Che Congcong checongcong2022@163.com Research Paper
1570851163 Study on Temperature and Humidity Coupling Control of Plant Plant Based on ANFIS Liu Jiayao J Liu, Jiayao; Liu Yong Liu Yong; Guo Xiaokun Guo Xiaokun; Hu Wenwen Hu Wenwen; Shipu Xu; Wang Yunsheng Wang Yunsheng 216151115@mail.sit.edu.cn Research Paper
1570856516 Blockchain Privacy Disclosure Risk Assessment Scheme Based on Improved Paillier Algorithm Lingqin Ran; Changgen Peng; Xu DeQuan; Tan Weijie; Lin Zhongming ranlinqqin@gmail.com Research Paper
1570854877 An Empirical Evaluation of Deep Neural Networks in Federated Learning Xiaotong Wu; Lingling Shen wxt199003@gmail.com Research Paper
1570849075 Traffic Speed Prediction Based on Multi Spatial-Temporal Graph Fusion Convolution Network Zhao ling Gu; Anqin Zhang 1225538448@qq.com Research Paper
1570852068 Indoor and Outdoor Seamless Positioning Algorithm Based on UWB/GNSS Xiaojun Zhao; Wei Li; Hao Wang ysyz153@163.com Research Paper
1570849474 Attention Based Convolutional Network for Traffic Speed Prediction Yong Sun; Anqin Zhang sunyong@mail.shiep.edu.cn Research Paper
1570856866 Collaborative Attribute-Based Multi-User Searchable Encryption Fan Zhao; Changgen Peng; Xu DeQuan; Tan Weijie gs.fzhao20@gzu.edu.cn Research Paper
1570852305 Design of an Intelligent Voice-Controlled Home System Based on Raspberry Pi Kaiyi Wu; Jiaying Li; Jiabin Yu; Yuhao Hua; Binggang Xiao; Wu Wang wkyemail2000@163.com Research Paper
1570852953 Task Oriented Adaptive HUD Human Reliability Analysis Jian Ma jian.ma@seu.edu.cn Research Paper
1570854908 Design of Smart Home Monitoring System for Elderly Care Based on Raspberry Pi Haoran Huang; Jiaying Li; Jiabin Yu; Binggang Xiao; Hongmei Mi; Xinke Shen huanghr1111@163.com Research Paper